Γενικές οδηγίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αμοιβές ερευνητών 1. Η έναρξη των συμβάσεων δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία έγκρισης από το Συλλογικό Όργανο και από την ανάρτηση της σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 2. Κάθε δικαιούχους πρέπει να είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά την ημέρα της εξόφλησης του τιμολογίου του ως […]

Read More →

Τιμολόγια Προμηθευτών – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων Γενικές Οδηγίες: Η δαπάνη πρέπει να είναι επιλέξιμη και προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό του προγράμματος. Τα παραστατικά θα πρέπει είναι πρωτότυπα, εξοφλημένα ή να έχουν εκδοθεί επί πιστώσει στα στοιχεία της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του ΕΑΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ν.Π.Δ.Δ ΑΦΜ 090207683 Γ’  Δ.Ο.Υ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΡ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ […]

Read More →

Διοικητικοί Υπάλληλοι – Μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ. (Ε.Α.Π. & Άλλου Φορέα) – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων   Γενικές Οδηγίες: Να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση του ανατεθέντος έργου. Η απασχόληση να είναι πέραν του τυπικού ωραρίου τους και να μην υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως, τις δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως και […]

Read More →

Μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ-ΤΕΙ –Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων   Γενικές Οδηγίες: Το μέλος ΔΕΠ να είναι πλήρους απασχόλησης και η συνολική μηνιαία αμοιβή από έργα να μην ξεπερνάει την ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή από το Ε.Α.Π. και τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Υποβολή Δικαιολογητικών: Για την έγκριση απασχόλησης: Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας (Έντυπο […]

Read More →

Μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων   Γενικές Οδηγίες: Το μέλος ΔΕΠ να είναι πλήρους απασχόλησης και η συνολική μηνιαία αμοιβή από έργα να μην ξεπερνάει την ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή από το Ε.Α.Π. και τις ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Υποβολή Δικαιολογητικών: Για την έγκριση απασχόλησης: Συγκρότηση ερευνητικής ομάδας […]

Read More →

Τίτλος Κτήσης – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων   Γενικές Οδηγίες: Να μην είναι επιτηδευματίας και η απασχόλησή του να είναι περιστασιακή. Να μην έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΦΑΣ. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όλα τα έργα στα οποία απασχολείται ο «μη επιτηδευματίας» συνεργάτης. Υποβολή δικαιολογητικών: Για την έγκριση απασχόλησης Συγκρότηση […]

Read More →

Αμοιβές Ερευνητών  – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Διεκπεραίωση Δαπανών Έργων Γενικές Οδηγίες: Η έναρξη των συμβάσεων δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία έγκρισης από το Συλλογικό Όργανο και από την ανάρτηση της σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Κάθε δικαιούχους πρέπει να είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά την ημέρα της εξόφλησης του τιμολογίου του ως εξής: πάνω […]

Read More →

Οι μετακινήσεις των μελών ομάδας ενός έργου (με σύμβαση) που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του, πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πίστωση στον εγκεκριμένο από την ΕΔΕΛ προϋπολογισμό κάθε έργου, και με μοναδικό δικαιολογητικό την αποδοχή του έργου αυτού και της ερευνητικής του ομάδας, χωρίς τη μεσολάβηση άλλου οργάνου (άρθρο 7 παρ. 4Βα Κ.Υ.Α. 679/22.8.96). […]

Read More →

Κατά την υποβολή προτάσεων παρακαλώ χρησιμοποίειται τα κάτωθι στοιχεία: Στοιχεία Ε.Λ.Κ.Ε. (Ισχύουν από 3/1/2018) Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τίτλος: ΕΛΚΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδός: ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18  Τ.Κ. 26335 ΠΑΤΡΑ Α.Φ.Μ: 997239923 Δ.Ο.Υ: Γ’ ΠΑΤΡΩΝ   Special Account for Research Funds of the Hellenic Open University PARODOS ARISTOTELOUS 18, 26335 PATRAS, GREECE […]

Read More →