Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου με τίτλο «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA», με κωδικό 70410/1η διαδικασία/2021/1 θέση     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου με τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», με κωδικό 70048/7η διαδικασία/2021/2 θέσεις     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του  Έργου με τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», με κωδικό 70048/6η διαδικασία/2021/3 θέσεις, 6 άτομα     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70400/1η διαδικασία/2021     ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70048/5η διαδικασία/2021     ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «T4SVEN- Εκπαίδευση 4 δεξιοτήτων στο εικονικό περιβάλλον», με κωδικό 80100/1η διαδικασία/2021/θ.3.     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «OLMEdu – Open Lab for the up-skilling of higher educational staff in on-line Μanagement Εducation», με κωδικό 80095/1η διαδικασία/2021/θ.3.     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «CraL- Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media literacy», με κωδικό 80071/1η διαδικασία/2021/θ.3.     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ASEAN Network for Green Entrepreneurship and Leadership (ANGEL)», με κωδικό 80064/2η διαδικασία/2021 /θ.1.     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 04/2021) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την «Προσαρμογή των συστημάτων του Ε.Α.Π. στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα»         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ teyd

Read More →