Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Master Degree in Industry 4.0», με κωδικό 80029/5η διαδικασία/2020/ θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Upskilling school teachers for education-work transition (INSTRUCTION)» με κωδικό 80027 /3η διαδικασία/2020/ θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA», με κωδικό 70410/4η διαδικασία/2020/θέσεις 5     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (άνω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (READERS) ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Συνημμένα : α) Περίληψη  β) Διακήρυξη με αρ. 09/2020 και  γ) Ε.Ε.Ε.Σ     Περίληψη Διακήρυξη με αρ. 09/2020 Ε.Ε.Ε.Σ  

Read More →

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Αξιολόγησης, Παραλαβής και Παρακολούθησης, στις 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:45 π.μ. στο πλαίσιο του συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φακέλων περγαμηνών για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ FOLDERS

Read More →

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ., στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ

Read More →

Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης, στις 16 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και 08:00 π.μ. στο πλαίσιο του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την ανάθεση παραγωγής (εκτύπωση, ανατύπωση), βιβλιοδεσίας και αποστολής αντιτύπων των συγγραμμάτων, που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Read More →

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (άνω των ορίων) «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ) ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Συνημμένα : α) Περίληψη β) Διακήρυξη με αρ. 08/2020 και γ) ΕΕΕΣ       Περίληψη Διακήρυξη με αρ. […]

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου 70289 με τίτλο «Εκδηλώσεις διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων» και κωδικό 70289/2η διαδικασία/2020/1 θέση.   Προεπισκόπηση:   Κατεβάστε το αρχείο από τον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διαμονής». Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία: α) Διακήρυξη ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 07/2020 και β) ΤΕΥΔ.   Προεπισκόπηση Διακήρυξης ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 07/2020:   Κατεβάστε τα αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους: α) Διακήρυξη ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 07/2020 β) ΤΕΥΔ

Read More →