Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «MSc course in STEAM education (STEAMedu)», με κωδικό 80070/1η διαδικασία/2021/θ.3     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «Social Hackademy (#hackAD)», με κωδικό 80037/1η διαδικασία/2021/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «Advanced Media Literacy Education to counter online hate-speech (AMELIE)», με κωδικό 80058/1η διαδικασία/2021/4 θέσεις     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του με τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ», με κωδικό 70048/4η διαδικασία/2021/1 θέση/1 άτομο     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια φακέλων περγαμηνών για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.       Διακήρυξη με αρ. 10/2020 teyd

Read More →

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (άνω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ (READERS) ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Συνημμένα : α) Περίληψη  β) Διακήρυξη με αρ. 09/2020 και  γ) Ε.Ε.Ε.Σ     Περίληψη Διακήρυξη με αρ. 09/2020 Ε.Ε.Ε.Σ  

Read More →

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (άνω των ορίων) «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ) ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Συνημμένα : α) Περίληψη β) Διακήρυξη με αρ. 08/2020 και γ) ΕΕΕΣ       Περίληψη Διακήρυξη με αρ. […]

Read More →

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Διαμονής». Ακολουθούν τα συνημμένα αρχεία: α) Διακήρυξη ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 07/2020 και β) ΤΕΥΔ.   Προεπισκόπηση Διακήρυξης ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 07/2020:   Κατεβάστε τα αρχεία από τους παρακάτω συνδέσμους: α) Διακήρυξη ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 07/2020 β) ΤΕΥΔ

Read More →

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Υποστήριξη των εξ αποστάσεως τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ) έτους 2021» α) Διακήρυξη ΕΛΚΕ ΕΑΠ με αρ. 06/2020 και β) ΤΕΥΔ Επισυναπτόμενα:   Διακήρυξη teyd  

Read More →

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού) για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του ΕΑΠ». Ακουλουθούν τα σχετικά αρχεία: 1) Περίληψη 2) Διακήρυξη με αρ. 04/2020 και 3) ΕΕΕΣ.   Προεπισκόπηση Περίληψης:   Προεπισκόπηση Διακήρυξης με αρ. 04/2020:   Προεπισκόπηση ΕΕΕΣ:   Κατεβάστε τα αρχεία από […]

Read More →