Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 162777, για τις Υπηρεσίες Οργάνωσης, Προβολής και Διεξαγωγής Hackathon, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. […]

Read More →

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 161275, για την Προβολή/Δημοσιότητα και Διάχυση του έργου και των υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας-τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής […]

Read More →

  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 159190, για την «Προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]

Read More →

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 158468, για την ανάθεση παραγωγής (εκτύπωση, ανατύπωση), βιβλιοδεσίας και αποστολής αντιτύπων των συγγραμμάτων που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική […]

Read More →

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού) για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. […]

Read More →

  Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη Σχολικού Δικτύου από Εκπαιδευτικά Τηλεσκόπια Κοσμικών Ακτίνων και Ανιχνευτές Αστροσωματιδιακής Φυσικής/ Development of a school network of educational cosmic rays telescopes and astroparticle physics detectors» με κωδικό 80220/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

  Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Υποέργου 80005 του Έργου «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)» με κωδικό 80003 / 1η διαδικασία / 2022 / θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Read More →

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια και ανανέωση συνδρομών Ηλεκτρονικών/Έντυπων Περιοδικών και Βάσεων Δεδομένων της Βιβλιοθήκης για το έτος 2022» με αρ. διακ. 03/2022             Συνημμένα αρχεία: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   […]

Read More →

  Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό 80262/3η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80262/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →