Επιτελική Σύνοψη Φορέας: ΓΓΕΤ Αντικείμενο: Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα: Κβαντικές Τεχνολογίες (που σχετίζονται με την Νανοηλεκτρονική, Νανοφωτονική, Κβαντική Πληροφορική και Επικοινωνία, Μεταϋλικά) – Αεροναυτική Καταληκτική Ημερομηνία:  21/02/2017  Budget: 2.000.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ Επιλέξιμοι φορείς: Ερευνητικός φορέας, Επιχείρηση ή άλλος φορέας […]

Read More →

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο Πρόγραμμα Erasmus+ Κεντρική δράση 3 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την από 15/12/2016 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στο Πρόγραμμα Erasmus+ Κεντρική δράση 3: Ενίσχυση σε θέματα μεταρρύθμισης πολιτικής – Πρωτοβουλίες καινοτομίας πολιτικής,  «Ευρωπαϊκά προγράμματα Forward-Looking Cooperation (μελλοντοστραφή) στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης» – […]

Read More →

TOY-PLUS will develop a curriculum and a handbook for trainers (O1) to be tested via a blended learning methodology on Inter-Generational Learning (IGL) for practitioners, which will comprise face-to-face workshops; web-based online interactive learning (MOOC) and transnational mobility whereby practitioners and trainers will travel outside their country of origin to participate in study visits, training […]

Read More →

Ενταξιακή εκπαίδευση και κοινωνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στη κοινωνία Η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ζωτικής σημασίας για τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη και ευκαιρίες στη ζωή των ατόμων. Η οργάνωση και τα αποτελέσματα των αγορών εργασίας έχουν ένα στρωματοποιημένο χαρακτήρα σε σχέση με την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση […]

Read More →

In the Europe 2020 Strategy, the European Union establishes as a priority a sustainable growth and a competitive economy based on emission reduction and the creation of new skills. The green development is an aim shared by all the EU political ideologies, both on economic and social levels, together with education and training, hence the […]

Read More →

Το έργο «FORETELL» προέκυψε από την ανάγκη προώθησης μιας κουλτούρας στην Ευρώπη με γνώμονα την ασφάλεια απέναντι σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως είναι οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές δημοτικού (School Education), αλλά και δασκάλους και φιλοδοξεί να ενισχύσει την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μάθηση και τη διδασκαλία. Στο πλαίσιο του […]

Read More →

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδελεχή επιμόρφωση των διδασκόντων ξένων γλωσσών σε θέματα που συνδέονται με την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών αξιολόγησης της γλωσσομάθειας των μαθητών μέσα στην τάξη. Η επιμόρφωση θα βασιστεί σε αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) το οποίο θα εκπονηθεί μετά από αναλυτική διερεύνηση των αναγκών μεγάλου αριθμού διδασκόντων και μαθητών στην Ευρώπη.   Πρόγραμμα: Erasmus+ […]

Read More →

Ο κεντρικός στόχος του Ερευνητικού Προγράμματος CARE είναι να αναπτυχθεί ένα τεκμηριωμένο και πολιτισμικά-ευαίσθητο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θα αποτυπώνει/λαμβάνει υπόψη (α) τους αναπτυξιακούς στόχους, την αξιολόγηση της ποιότητας, τις προσεγγίσεις στα αναλυτικά προγράμματα και τις πολιτικές αποφάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της ΠΕΦ και (β) […]

Read More →

COLISEE – Γλωσσικές, διαπολιτισμικές και επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται από τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (Compétences Linguistiques et Interculturelles au Service des Entreprises en Europe / Linguistic, intercultural and enterprise skills needed by European businesses) Το έργο COLISEE εστιάζει στις γλωσσικές, διαπολιτισμικές και επιχειρηματικές δεξιότητες που απαιτούνται από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και επιδιώκει να ενισχύσει την απορρόφηση […]

Read More →

Τα περιστατικά διακρίσεων και ρατσισμού στον τομέα του μαζικού αθλητισμού είναι μια νέα μάστιγα που πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως με αποτελεσματικότητα και δημιουργικούςτρόπους. Οι επιπτώσεις των διακρίσεων και του ρατσισμού σε αυτόν τον τομέα, είναι εξίσου αρνητικές και δυσάρεστες όπως σε κάθε κοινότητα ανθρώπων, όπου ο καθένας είναι διαφορετικός, αλλά ως μέλη μιας ομάδας ή […]

Read More →