Οι μετακινήσεις των μελών ομάδας ενός έργου (με σύμβαση) που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του, πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πίστωση στον εγκεκριμένο από την ΕΔΕΛ προϋπολογισμό κάθε έργου, και με μοναδικό δικαιολογητικό την αποδοχή του έργου αυτού και της ερευνητικής του ομάδας, χωρίς τη μεσολάβηση άλλου οργάνου (άρθρο 7 παρ. 4Βα Κ.Υ.Α. 679/22.8.96). […]

Read More →

Οι μετακινήσεις των μελών ομάδας ενός έργου (με σύμβαση) που είναι απαραίτητες για την εκτέλεσή του, πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πίστωση στον εγκεκριμένο από την ΕΔΕΛ προϋπολογισμό κάθε έργου, και με μοναδικό δικαιολογητικό την αποδοχή του έργου αυτού και της ερευνητικής του ομάδας, χωρίς τη μεσολάβηση άλλου οργάνου (άρθρο 7 παρ. 4Βα Κ.Υ.Α. 679/22.8.96). […]

Read More →

Κατά την υποβολή προτάσεων παρακαλώ χρησιμοποίειται τα κάτωθι στοιχεία: Στοιχεία Ε.Λ.Κ.Ε. (Ισχύουν από 3/1/2018) Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τίτλος: ΕΛΚΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδός: ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18  Τ.Κ. 26335 ΠΑΤΡΑ Α.Φ.Μ: 997239923 Δ.Ο.Υ: Γ’ ΠΑΤΡΩΝ   Special Account for Research Funds of the Hellenic Open University PARODOS ARISTOTELOUS 18, 26335 PATRAS, GREECE […]

Read More →

ΦΕΚ Ιδρυσης – Νόμος ΕΑΠ N. 2552/1997 (ΦΕΚ Α’ 266/24.12.97 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις):  Φ.Ε.Κ. Σύστασης ΕΑΠ   Ορισμός Διοικούσας – Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου: ΦΕΚ 616 27/8/2015   Συγκεντρωτικές  Τροποποιήσεις αρχικού Νόμου N. 2552/1997: Έγγραφο Τροποιήσεων Ν2552/97 (όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002, από το […]

Read More →

Οδηγός Χρηματοδότησης & Διαχείρισης Ερευνών του ΕΑΠ – Έκδοση 1η Τροποποίηση της παρ. 4.11.: Έκδοση Ενταλμάτων Προκαταβολών, του Οδηγού Χρηματοδότησης (24/02/2016) Τροποποίηση της παρ. 4.11.:  (16/05/2016) Τροποποίηση Οδηγού Χρηματοδότησης της ΕΔΕΛ του ΕΑΠ (04/10/2016)  

Read More →