Επιτελική Σύνοψη Φορέας: ΓΓΕΤ Αντικείμενο: Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – KETs), με διεπιστημονικό χαρακτήρα: Κβαντικές Τεχνολογίες (που σχετίζονται με την Νανοηλεκτρονική, Νανοφωτονική, Κβαντική Πληροφορική και Επικοινωνία, Μεταϋλικά) – Αεροναυτική Καταληκτική Ημερομηνία:  21/02/2017  Budget: 2.000.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να ανέλθει έως 500.000 ευρώ Επιλέξιμοι φορείς: Ερευνητικός φορέας, Επιχείρηση ή άλλος φορέας […]

Read More →