1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών Σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης, προτάσεις, μπορούν να υποβάλλουν Μεταδιδάκτορες, οι οποίοι έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που το διδακτορικό δίπλωμα έχει αποκτηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση […]

Read More →

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 21/12/2016 με καταληκτική ημερομηνία την 03/03/2017 και ώρα 16:00. Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή […]

Read More →

Eβδομαδιαία ενημέρωση (06/02/2017-10/02/2017) με τις καινούργιες προκηρύξεις συμβάσεων, προτάσεις συνεργασίας και εκδηλώσεις. Κατεβάστε το συνημμένο: Eβδομαδιαία ενημέρωση (06/02/2017-10/02/2017)   Επικοινωνία: Μαρία Πετροπούλου , Τηλ.: 2610367665, email: mpetropoulou@eap.gr   ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Read More →

Διευκρινίσεις, σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν σχετικά με την Πρόσκληση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Συννημένο 1: Διευκρινήσεις 8/2/2017 Συννημένο 2: Αρχείο Excel του οποιου απαιτείται συμπλήρωση από τον Ε.Υ.   Γρήγορη Προβολή:    

Read More →

Έντυπο Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών: E 130.15_Bebaiosi Ekteleis Erasion EY_v1   Το νέο έντυπο «Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών» θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων και εφόσον στην σύμβαση που έχει υπογράψει ο «ανάδοχος» (εξωτερικός συνεργάτης) έχει γίνει αναφορά των παραδοτέων και των πακέτων εργασιών που θα υλοποιήσει. Το ανωτέρω έγγραφο επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής και αφορά τη […]

Read More →

Γενικές οδηγίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αμοιβές ερευνητών 1. Η έναρξη των συμβάσεων δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία έγκρισης από το Συλλογικό Όργανο και από την ανάρτηση της σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 2. Κάθε δικαιούχους πρέπει να είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά την ημέρα της εξόφλησης του τιμολογίου του ως […]

Read More →

Συννημένα οι νέες διευκρινίσεις (6/2/17) σχετικά με την Πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον σύνδεσμο: http://www.edulll.gr/?p=31436  

Read More →

Topic:   AMIF-2016-AG-INTE-01: Integration of Third-Country Nationals Open Publication date:   08 December 2016 Types of action: AMIF-AG AMIF Action Grant DeadlineModel: Opening date: single-stage 08 December 2016 Deadline: 28 February 2017 17:00:00 Time Zone : (Brussels time) Topic:   BB-02-2017: Towards a method for the collection of statistical data on bio-based industries and bio-based products Open Publication […]

Read More →

Topic:   WIDESPREAD-05-2017: Twinning Forthcoming Publication date:   14 October 2015 Types of action: CSA Coordination and support action DeadlineModel: Opening date: single-stage 11 May 2017 Deadline: 15 November 2017 17:00:00 Time Zone : (Brussels time) Topic:   LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel Forthcoming Publication date:   14 October 2015 Types of action: IA Innovation action […]

Read More →

Η λίστα πλαισιώνεται συνεχώς Στην συνέχεια παρατίθεται παρουσίαση έργων που έχει υλοποιήσει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τα οποία διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου από το 1997 μέχρι και σήμερα. Το πλήθος των έργων αλλά και το ύψος του διαχειριζόμενου προϋπολογισμού αποδεικνύουν την άριστη ικανότητα του Πανεπιστημίου στην διαχείριση και την υλοποίηση έργων.

Read More →