Έντυπο Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών: E 130.15_Bebaiosi Ekteleis Erasion EY_v1   Το νέο έντυπο «Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών» θα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων και εφόσον στην σύμβαση που έχει υπογράψει ο «ανάδοχος» (εξωτερικός συνεργάτης) έχει γίνει αναφορά των παραδοτέων και των πακέτων εργασιών που θα υλοποιήσει. Το ανωτέρω έγγραφο επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής και αφορά τη […]

Read More →

Γενικές οδηγίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αμοιβές ερευνητών 1. Η έναρξη των συμβάσεων δεν μπορεί να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία έγκρισης από το Συλλογικό Όργανο και από την ανάρτηση της σύμβασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 2. Κάθε δικαιούχους πρέπει να είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά την ημέρα της εξόφλησης του τιμολογίου του ως […]

Read More →

Συννημένα οι νέες διευκρινίσεις (6/2/17) σχετικά με την Πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στον σύνδεσμο: http://www.edulll.gr/?p=31436  

Read More →