Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6Η4Υ46ΨΖΣΘ-ΒΓΝ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ246 «Boosting Global Citizenship Education using digital storytelling (BRIGHTS)» / 1η διαδικασία & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι οι 3 επιλεγέντες θα κληθούν […]

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩKK346ΨΖΣΘ-ΠΞ6  ανάρτησης της απόφασης του ΕΛΚΕ σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ241 «Toy-Plus, Together Old and Young: Practitioners Learning and Upscaling Skills» / 1η διαδικασία & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι οι 3 επιλεγέντες θα […]

Read More →