Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ266 «DCDS – Digital Competences Development System» / 2η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Κείμενο ανακοίνωσης: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ266 «DCDS – Digital Competences Development System» / 2η διαδικασία […]

Read More →

The European Commission has published the results of the 2018 Digital Economy and Society Index (DESI), a tool which monitors the performance of Member States in digital connectivity, digital skills online activity, the digitisation of businesses and digital public services. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3737_en.htm 2018 publications Download the results Digital Economy and Society Index (DESI): DESI country profile (EN) DESI country profile (EL) DESI […]

Read More →

Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» (1 ΘΕΣΗ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) Κείμενο ανακοίνωσης: Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» […]

Read More →

Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιλογής για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» / ΤΠ (ΘΕΣΕΙΣ 2) Κείμενο ανακοίνωσης: Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών […]

Read More →

 Έγκριση πρακτικού επιλογής για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» / ΤΟ (ΘΕΣΕΙΣ 2) Κείμενο ανακοίνωσης: Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του […]

Read More →

Θέμα: Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» / ΤΕ (ΘΕΣΕΙΣ 1-2) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ψ45Η46ΨΖΣΘ-Ε9Ω  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των […]

Read More →

Θέμα: Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» / ΤΕΕ (ΘΕΣΗ 1) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΖΥΨ46ΨΖΣΘ-Χ30  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των […]

Read More →

Θέμα: Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» / ΕΛΚΕ (ΘΕΣΗ 2) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6Σ5Ξ46ΨΖΣΘ-ΡΧΠ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των […]

Read More →