Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε: α) την ανάκληση του από 31-05-2018 (για το Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων – για τη Θέση 2) Πρακτικού Επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ 31 και β) την έγκριση του από 26-06-2018 Πρακτικού Επιλογής που το αντικαθιστά […]

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε: α) την ανάκληση του από 30-05-2018 (για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας – για τη Θέση 1) Πρακτικού Επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 και β) την έγκριση του από 26-06-2018 Πρακτικού Επιλογής που το αντικαθιστά (για τον […]

Read More →