Θέμα: Ανακοίνωση για υπογραφή σύμβασης ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ266/1η διαδικασία (ΘΕΣEΙΣ 3) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 68ΕΛ46ΨΖΣΘ-ΧΩΔ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ266/1η διαδικασία & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων για όλες τις θέσεις στο πλαίσιο της […]

Read More →

Θέμα: Ανακοίνωση για υπογραφή σύμβασης ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ262/1η διαδικασία (ΘΕΣΗ 1) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 72ΠΗ46ΨΖΣΘ-Σ5Χ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ262/1η διαδικασία & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων για τη θέση στο πλαίσιο της εν […]

Read More →

Ανακοίνωση για υπογραφή σύμβασης ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ251/2η διαδικασία (ΘΕΣEΙΣ 2) Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΥΞΚ46ΨΖΣΘ-ΑΤΦ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ251/2η διαδικασία & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων για όλες τις θέσεις στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, […]

Read More →

Ανακοίνωση για υπογραφή σύμβασης ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ246/2η διαδικασία (ΘΕΣΗ 1) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΥΖ646ΨΖΣΘ-ΔΩΘ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ246/2η διαδικασία & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων για τη θέση στο πλαίσιο της εν λόγω […]

Read More →

Ανακοίνωση για υπογραφή σύμβασης ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ242/1η διαδικασία (ΘΕΣEΙΣ 2) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΙΧΝ46ΨΖΣΘ-ΞΞΘ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ242/1η διαδικασία & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων για όλες τις θέσεις στο πλαίσιο της εν […]

Read More →

Θέμα: Ανακοίνωση για υπογραφή σύμβασης ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ222/2η διαδικασία (ΘΕΣΗ 1) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6Λ4046ΨΖΣΘ-ΞΛΕ  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ222/2η διαδικασία & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων για τη θέση στο πλαίσιο της εν […]

Read More →

Θέμα: Ανακοίνωση για υπογραφή σύμβασης ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου Φκ212/1η διαδικασία (ΘΕΣΗ 1) Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 753346ΨΖΣΘ-ΗΛ6  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ212/1η διαδικασία & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων για τη θέση στο πλαίσιο της εν […]

Read More →