Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» / 6η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) Επισυναπτόμενο: http://elke.eap.gr/wp-content/uploads/2018/09/fk222_6h_egkrish-praktikou_ada_25.09.18.pdf   ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ:

Read More →

 Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω6ΠΡ46ΨΖΣΘ-Δ4Κ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ. [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών]» & δεδομένου ότι κηρύχθηκαν άγονες ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι ο ΕΛΚΕ […]

Read More →

 Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΠΚΔ46ΨΖΣΘ-Σ05 ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ262 «V4T-Videogames for Teachers [prev.Teaching]» & δεδομένου ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι οι επιλεγέντες/οι επιλεγείσες ΓΙΑ ΟΛΕΣ […]

Read More →