Σε συνέχεια της με ΑΔΑ:ΩΛ0646ΨΖΣΘ-Χ22 ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.», ΦΚ222/6η διαδικασία, 1 θέση και δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων για τη θέση στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι ο […]

Read More →