Εβδομαδιαία ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, που αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε ευρωπαϊκά έργα, αναζήτηση εταίρων για προς υποβολή προτάσεων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. ΔΕΛΤΙΟ     Προεπισκόπηση:

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω6Ξ746ΨΖΣΘ-Β50 ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου «Migrants Integration in the Labour Market in Europe – 821725 AMIF-2017-AG-INTE» με κωδικό 70408(288)/1η διαδικασία (1 ΘΕΣΗ) & την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, δεδομένου ότι η εν λόγω […]

Read More →