Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80006 «Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.)» [Υποέργο 2]  / 2η διαδικασία/2019/ανάθεση /2 ΘΕΣΕΙΣ Επισυναπτόμενa: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Προεπισκόπηση:  

Read More →

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70402 «Safeguarding Intangible and cultural Values and HERitage – S.I.L.V.HER»,]/1η διαδικασία/2019/ανάθεση /1 ΘΕΣΗ Επισυναπτόμενa: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ     Προεπισκόπηση:  

Read More →

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70330 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών], /1η διαδικασία/ΧΒΑ/2019/ανάθεση /2 ΘΕΣΕΙΣ   Επισυναπτόμενa: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Προεπισκόπηση:  

Read More →

Ο ΕΛΚΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048 και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ »/ ΤΕΕ/ανάθεση /1 ΘΕΣΗ Επισυναπτόμενα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ Προεπισκόπηση:  

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408 «Migrants Integration in the Labour Market in Europe – 821725 AMIF-2017-AG-INTE (MILE)»/4η διαδικασία (1ΘΕΣH) Επισυναπτόμενο: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Προεπισκόπηση:

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΠΨΥ46ΨΖΣΘ-ΛΞΔ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου «ΣΘΕΤ 2019: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ», με κωδικό 80017 (1 ΘΕΣΗ) & λόγω της μη υποβολής ενστάσεων για την ως άνω θέση στο πλαίσιο της εν […]

Read More →