Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια ενημέρωσης του ΕΛΚΕ για απόφαση της Επιτροπής Ερευνών από την 221/10-06-2019 συνεδρίασή της σχετικά με την απόρριψη του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70377(267) και τίτλο «(WEMIN) – Migrant Women Empowerment and Integration – AMIF-2016-AG-INTE», ο ΕΛΚΕ δε δύναται να προβεί σε ανάθεση έργου στην […]

Read More →