Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΜΨΠ46ΨΖΣΘ-ΑΞΡ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80014(291) & τίτλο «Virtual laboratories using interactive technologies in virtual, mixed and augmented reality environments-XR Labs»/1η διαδικασία/2019 (2 ΘΕΣΕΙΣ) και της μη υποβολής ενστάσεων για όλες τις θέσεις στο […]

Read More →