Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 7ΜΞΕ46ΨΖΣΘ-1Θ8 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70408(288) & τίτλο «Migrants Integration in the Labour Market in Europe»/4η διαδικασία/2019 (1 ΘΕΣΗ) και μη γενομένης δεκτής της υποβληθείσας ένστασης, η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ, προκειμένου […]

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70048(31) και τίτλο «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/ΤΕΕ/ΑΝΑΘΕΣΗ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ/2019 (1 ΘΕΣΗ) Επισυναπτόμενα: 1  

Read More →