Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΩΡΗ46ΨΖΣΘ-Κ18 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70289 «Εκδηλώσεις διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων» και τίτλο /1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω θέση, η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον ΕΛΚΕ για […]

Read More →