Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.), σε εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», στις 12 Ιουνίου 2020 ημέρα Παρασκευή και 08:00 πμ, θα προβεί στη διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή των […]

Read More →