Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΒ4Φ46ΨΖΣΘ-Ψ5Δ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80039 και τίτλο «INclusive TOURism professions. European curricula for accessible tourism manager and frontline staff (InTour)» /1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω […]

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΑΠΜ46ΨΖΣΘ-ΚΦΔ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80029 και τίτλο «Master Degree in Industry 4.0» /1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω θέση, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από τον […]

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 67ΑΖ46ΨΖΣΘ-ΗΩΓ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80028 και τίτλο «Promoting inclusion to combat early school leaving (PICEAT)» /1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω θέση, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα […]

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΜ0846ΨΖΣΘ-6Α4 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80027 και τίτλο Upskilling school teachers for education-work transition (INSTRUCTION)/Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δασκάλων του σχολείου για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία»/1η διαδικασία/2020/θέσεις 2,3,4,5/4 άτομα και της […]

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω9Ε046ΨΖΣΘ-Λ3Ι απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80024 και τίτλο «Network for a dynamic actors involved in the transition of competences in the energy field facing learning challenges in Europe (WATT-ELSE)» /1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και […]

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΑΡ046ΨΖΣΘ-96Ι απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80023 και τίτλο «Global Competence in Teacher Education (GCTE)» /1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω θέση, ο επιλεγείς/η επιλεγείσα θα ενημερωθεί από […]

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΨΦ1Ε46ΨΖΣΘ-ΨΦΞ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 80022 και τίτλο «All Routes lead to Rome (ROUTES)/Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη»/1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω θέση, ο επιλεγείς/η […]

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 6ΛΓΥ46ΨΖΣΘ-ΞΤΑ απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 80004 του Έργου με κωδικό 80003 και τίτλο «Migrant Children and Communities in a Transforming Europe (MiCREATE)» /1η διαδικασία/2020/1 θέση/1 άτομο και της μη υποβολής ενστάσεων για την εν λόγω θέση, […]

Read More →

Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΜΛ346ΨΖΣΘ-Ω2Ι απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό 70401 και τίτλο «English as a lingua franca practices for inclusive multilingual classtooms (ENRICH)» /1η διαδικασία/2020/3 θέσεις/3 άτομα και της μη υποβολής ενστάσεων για τις εν λόγω θέσεις, οι […]

Read More →