Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Skills for promotion, valorization, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage (601073-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA) (EUHerit)», με κωδικό 80001/3η διαδικασία/2021/θ.1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ του ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «T4SVEN- Training 4 Skills in Virtual Environment (T4SVEN) – 2020-1-HR01-KA226-VET-094781» με κωδικό 80100/2η διαδικασία/2021/θ.1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Read More →

Ο ΕΛΚΕ του ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο “Global Competence in Teacher Education (GCTE)/ Παγκόσμιες Ικανότητες στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών” με κωδικό 80023/1η διαδικασία/2021/θ.1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

  Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80003/1η διαδικασία/2021.     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

  Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80064/4η διαδικασία/2021.   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Read More →