Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80038/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80100/1η διαδικασία/2022/θέσεις 5     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80095/1η διαδικασία/2022/θέσεις 3     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80061/1η διαδικασία/2022/θέσεις 4     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80079/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80290/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80262/4η διαδικασία/2022/θέση 1      ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80220/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 159190, για την «Προμήθεια βιβλίων (readers) που διανέμονται στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/05/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ […]

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου  «Ενδυνάμωση της νεολαίας μέσω της απόκτησης οικονομικών γνώσεων/Empowering the Youth through Financial Literacy – 2021-1-BE05-KA220-YOU-000028483» με κωδικό 80230/2η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Read More →