Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 161275, για την Προβολή/Δημοσιότητα και Διάχυση του έργου και των υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας-τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής […]

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «T4SVEN – Training 4 Skills in Virtual Environment (T4SVEN) -2020-1-HR01-KA226-VET-094781», με κωδικό 80100/2η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «OLMEdu – Ανοιχτό Εργαστήριο για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην «Διαχείριση της Εκπαίδευσης»», με κωδικό 80095/2η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου  «Εκδηλώσεις Διάχυσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» με κωδικό 70289/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου  «The European Software Skills Alliance- ESSA/Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δεξιοτήτων Λογισμικού» με κωδικό 80061/2η διαδικασία/2022/ θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80067/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80070/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80040/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80142/ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ης διαδικασίας (θέσης 9)/2021     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80262/6η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →