Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 161275, για την Προβολή/Δημοσιότητα και Διάχυση του έργου και των υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας-τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής […]

Read More →