Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80058/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80138/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80230/2η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80041/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80039/1η διαδικασία/2022/θέσεις 3     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Digital Education Readiness for VET teachers through tool assisted learning pathways – Digipath» με κωδικό 80285/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό 80262/8η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής κατόπιν ένστασης για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80262/3η διαδικασία/2022/θέση 2     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 162777, για τις Υπηρεσίες Οργάνωσης, Προβολής και Διεξαγωγής Hackathon, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. […]

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online – LEAD-Online/ Μάθε, Δεσμεύσου, Ενήργησε: Ψηφιακά εργαλεία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο» με κωδικό 80298/1η διαδικασία/2022/θέσεις 3     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →