Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής κατόπιν ένστασης για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80262/3η διαδικασία/2022/θέση 2     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου προκηρύσσει : Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 162777, για τις Υπηρεσίες Οργάνωσης, Προβολής και Διεξαγωγής Hackathon, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. […]

Read More →