Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με κωδικό 80262/9η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

  Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «RE-START – Reinforcing the circular economy model for START-ups- 2021-1-CY01-KA220-HED-000032155» με κωδικό 80293/2η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «User-friendly Practical Distance Active Training Experience – UPDATE» με κωδικό 80294/1η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Υποέργου με (Α/Α) 1 με τίτλο «Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» της Πράξης με τίτλο «Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5165189, με κωδικό έργου 80292/1η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «BIBLIO- Boosting digital skills and competences for librarians in Europe – 612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA» με κωδικό 80038/2η διαδικασία/2022/θέσεις 2     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Ο ΕΛΚΕ ΕΑΠ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Έργου «[WINBIZ]_Women’s Innovative Business Incubation Zone/Καινοτόμος θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας για Γυναίκες» με κωδικό 80287/1η διαδικασία/2022/θέσεις 3     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70289/1η διαδικασία/2022     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80262/7η διαδικασία/2022/θέσεις 4     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80293/1η διαδικασία/2022/θέση 1   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Read More →

Η Επιτροπή Ερευνών ενέκρινε το πρακτικό επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80061/2η διαδικασία/2022/θέση 1     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Read More →