Αγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΑΠ,

Κατόπιν παρότρυνσης της ΓΓΕΤ και στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών αξιολόγησης των νέων Δράσεων ΕΤΑΚ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,  καθώς και της ανάγκης επικαιροποίησης και εμπλουτισμού του από 12/4/2016 Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών της υπηρεσίας, σας υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα εγγραφή σας στο Μητρώο Αξιολογητών της ΓΓΕΤ στην πύλη https://registry.gsrt.gr  
 
Επιπλέον,στη προσπάθεια εμπλουτισμού του Μητρώου Αξιολογητών και με Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, η ΓΓΕΤ παροτρύνει να προωθήσετε αυτή τη δυνατότητα και σε συναδέλφους σας που απασχολούνται σε φορείς του εξωτερικού. Η παρότρυνση αυτή πραγματοποιείται εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς αριθμού αξιολογητών, λόγω μη εγγραφής τους στο Μητρώο και λόγω των αναμενόμενων δηλώσεων σύγκρουσης συμφέροντος, όπου και ενδέχεται να προκαλέσει επιβράδυνση στη διαδικασία ένταξης των πράξεων επηρεάζοντας συνολικά το οικοσύστημα της έρευνας.
Περισσότερες πληροφορίες : http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I480I1229I646I494657