Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 118318/Ζ1/12-07-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2424/Β’τ/14-07-2017 ΦΕΚ) προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2016-2017, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής.

Η  κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:
– 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
– 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
– 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
– 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 26η  Ιουλίου 2017.
Πληροφορίες για την:
• αξιολόγηση των υποψηφίων
Αν.Προϊσταμένη Τμήματος: Άννα Χριστοδούλου, τηλ.: 210 3726327, acrhris@iky.gr
Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr
Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, katgiannou@iky.gr
Μαρία Ερωτοκρίτου, τηλ.: 210 3726350, mariaeroto@iky.gr
• παρακολούθηση φυσικού / οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων
Ειρήνη Σταμογιώργου (210 3726306, estamo@iky.gr)

Σχετικός Σύνδεσμος: Ι.Κ.Υ.