Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος ΕΝΙ CBCMED ανακοίνωσε την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων.

Ανάμεσα στις θεματικές ενότητες του προγράμματος – σύνολο  11 Προγραμματικές Προτεραιότητες– περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις προκλήσεις που συνδέονται με την εδαφική οικονομική ανάπτυξη μέσω της ανάπτυξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, τον καθοδηγητικό ρόλο της έρευνας και ανάπτυξης, την κοινωνική σύγκλιση και το πόλεμο ενάντια στη φτώχεια, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι : 9 Νοεμβρίου 2017

Η υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας :  http://eform.enicbcmed.eu

Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο τρεις (3)  εταίρους και ένας (1) εταίρος να είναι από Μεσογειακή Χώρα Μέλος της Ε.Ε.(EU Mediterranean Country -EUMC)  και (1) εταίρος από Μεσογειακή Χώρα  (Mediterranean Partner Country -MPC).

Κάθε οργανισμός έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει μόνο σε μία πρόταση ανά Προτεραιότητα ως Επικεφαλής Εταίρος, ενώ δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχής ως εταίρος. Σε περίπτωση που σε μία προτεραιότητα παρουσιαστεί οργανισμός να συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος άνω της μίας πρότασης έργου, οι συμμετοχές του στη συγκεκριμένη προτεραιότητα κρίνονται μη επιλέξιμες.

Ως Επικεφαλής Εταίρος δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί άνω των 2 προτάσεων έργων.

Το πρόγραμμα συμμετέχει στον προυπολογισμό της κάθε εγκεκριμένης πρότασης κατά 90% επί του προυπολογισμού, με το υπόλοιπο 10% να αποτελεί ιδία συμμετοχή ή από δήμοσιες ή ιδιωτικές πηγές,

Η ελάχιστη χρηματική κατανομή του προγράμματος ανά πρόταση είναι 1.000.000€ και η μέγιστη 3.000.000€. Το τελικό κόστος του έργου δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3.500.000€. Σημαντικό είναι το 50% του συνολικού προυπολογισμού του έργου πρέπει να αφορά δράσεις σε Mediterranean Partner Countrιes -MPC.

Περισσότερες Πληροφορίες και τα Απαραίτητα Έγγραφα και Οδηγοί για την υποβολή πρότασης: http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020/submit-a-project-proposal