Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης 44 με Α/Α 2267 για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας».

Στοιχεία Πρόσκλησης 
Κωδικός Πρόσκλησης : 44
Α/Α ΟΠΣ : 2267
Άξονας Προτεραιότητας : (01) Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ.

Θεματικός στόχος : (ΘΣ1) Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Δυνητικοί φορείς : Υφιστάμενες Επιχειρήσεις , Φορείς έρευνας και τεχνολογίας.
Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων : Έναρξης 25/7/2017 – Λήξης : 26/10/2017
Προϋπολογισμός : Συγχ. Δημόσια Δαπάνη 6.150.000 €

Στην πρόταση (σε περίπτωση συνεργασίας) δύναται να συμμετέχουν ως Δικαιούχοι και Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων άλλων Περιφερειών της χώρας, εφόσον η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, προς όφελος της Περιφέρειας Ηπείρου.

  • Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους δικαιούχους των ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΥΔ Ηπείρου) (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.)
  • Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται ερευνητικά έργα χρονικής διάρκειας έως 36 μηνών με μέγιστο π/υ συνολικής Δημοσίας Δαπάνης έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€) και εφόσον συμμετέχουν δύο (2) επιχειρήσεις και παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με δημοσία δαπάνη έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000€).

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Ενημέρωσης της ΕΥΔ ΕΠ ΠΗ, Πλ. Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα, στο τηλ.: 2651360533, και e-mail: infoipiros@mou.gr 

Περισσότερες Πληροφορίες : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Συνημμένη η πρόσκληση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: