«Στην υπ’ αριθμ. 144η/03-03-2017 συνεδρίασή της,

η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Δ.Ε.Λ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.),

αφού ενημερώθηκε από την Πρόεδρό της ότι η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Ιδρύματος συζήτησε τον κανονισμό Υποτροφιών της ΕΔΕΛ,

πλην την χορήγησης υποτροφιών για μια κατηγορία και συγκεκριμένα την κατηγορία Β. «Υποτροφίες για νέους ερευνητές»,

με δεδομένη αυτή την αλλαγή και μετά από διεξοδική συζήτηση,

αποφάσισε όπως προβεί στην ακύρωση:

(Α) της υπ’ αρ. πρωτ. 10867/1/13.12.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΔΕΛ για χορήγηση υποτροφιών σε άτομα προσφυγικής καταγωγής σε τομείς ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών

στο πλαίσιο του Έργου Φκ223 «Πρόγραμμα Δράσης για την πρωτοβουλία του ΕΑΠ για την εκπαίδευση των προσφύγων»

(Β) του υπ’ αρ. ΑΔΑ: ΩΣΑΠ46ΨΖΣΘ-Η7Τ σχετικού Πρακτικού Επιλογής της Επιτροπής Επιλογής και

(Γ) του υπ’ αρ. πρωτ. 1814/28.02.2017 σχετικού Πρακτικού Επιλογής Κατόπιν Ενστάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης οι υποψήφιοι δε δύνανται να έχουν καμία αξίωση από την εν λόγω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».