Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» (ΕΛΚΕ)

ΘΕΣΗ 1: 1 Απόφοιτος ΤΕ Λογιστικής, με έδρα την Πάτρα

Αντικείμενο εργασίας:
Ο/Η εργαζόμενος/η θα ασχοληθεί με την κατάρτιση προϋπολογισμού, ισολογισμού και μηχανογραφημένη λογιστική για την υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΑΠ

ΘΕΣΗ 2: 1 Απόφοιτος ΔΕ, με έδρα την Πάτρα

Αντικείμενο εργασίας:
Ο/Η εργαζόμενος/η θα ασχοληθεί με την υποστήριξη και οργάνωση του αρχείου του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΑΠ

 

Έντυπα:

1. κείμενο πρόσκλησης ΦΚ31 (ΕΛΚΕ),

2. έντυπο αίτησης ΦΚ31 (ΕΛΚΕ)

 

2218-1-1-Φκ31_ΙΔΟΧ_πρόσκληση_ΑΔΑ_ΕΛΚΕ