Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» (ΤΕ)

ΘΕΣΗ 1: 1 Απόφοιτος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με έδρα την Πάτρα

Αντικείμενο εργασίας:
Ο/Η εργαζόμενος/η θα ασχοληθεί με την υποστήριξη Προγραμμάτων Σπουδών και
εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών θεμάτων του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΕΑΠ

 

ΘΕΣΗ 2: 1 Απόφοιτος ΔΕ, με έδρα την Πάτρα
Αντικείμενο εργασίας:
Ο/Η εργαζόμενος/η θα ασχοληθεί με:
· Υποστήριξη και οργάνωση του αρχείου και του πρωτοκόλλου
· Υποστήριξη στον προγραμματισμό παρουσιάσεων των Μεταπτυχιακών
Διπλωματικών Εργασιών ,
του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΕΑΠ

 

Έντυπα:

1. κείμενο πρόσκλησης ΦΚ31 (TE),

2. έντυπο αίτησης ΦΚ31 (TE)

 

 

2218-2-1-Φκ31_ΙΔΟΧ_πρόσκληση_ΑΔΑ_ΤΕ