Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» (ΤΕΕ)

ΘΕΣΗ 1: 1 Απόφοιτος ΠΕ Πληροφορικής, με έδρα την Πάτρα

Αντικείμενο εργασίας:
Ο/Η εργαζόμενος/η θα ασχοληθεί με την υποστήριξη του γραφείου Δικτυακών &
Πληροφοριακών Υπηρεσιών του Τμήματος Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων (ΤΕΕ) του
ΕΑΠ

 

ΘΕΣΗ 2: 1 Απόφοιτος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα την Πάτρα

Αντικείμενο εργασίας:
Ο/Η εργαζόμενος/η θα ασχοληθεί με την υποστήριξη του γραφείου Προγραμματισμού
Έργων & Μελετών του Τμήματος Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων (ΤΕΕ) του ΕΑΠ

 

Έντυπα:

1. κείμενο πρόσκλησης ΦΚ31 (ΤΕΕ),

2. έντυπο αίτησης ΦΚ31 (ΤΕΕ)

2218-3-1-Φκ31_ΙΔΟΧ_πρόσκληση_ΑΔΑ_ΤΕΕ