Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω9ΗΚ46ΨΖΣΘ-ΒΙ3 αναρτημένης απόφασής του σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για ανάθεση έργου στο πλαίσιο των Έργων Musa/Brigths/I-Care (1 θέση) και κατόπιν μη υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, ενημερώνει ότι ο επιλεγείς για τη θέση θα κληθεί από το Πανεπιστήμιο, προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης και την ανάθεση του έργου.