ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.Ν.Ε.Π.Σ. [Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών]»/2η διαδικασία

Έντυπα pdf: 1o. κείμενο πρόσκλησης με ΑΔΑ / 2o.έντυπο αίτησης

ΨΛΡΞ46ΨΖΣΘ-20Σ_ΟΕ (Tziferi, 03.05.18)
ΦΚ222_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ_ΟΕ (03.05.18)