Έγκριση πρακτικού επιλογής για σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» / TE (2 ΘΕΣΕΙΣ).

 

Έντυπα: 1. Απόφαση ΕΛΚΕ

Ψ45Η46ΨΖΣΘ-Ε9Λ_ΤΕ (Tziferi, 05.06.18)