Έγκριση πρακτικού επιλογής για σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» / ΤΜΦ (2 ΘΕΣΕΙΣ).

 

Έντυπα: 1. Απόφαση ΕΛΚΕ

 

ΩΜ2Α46ΨΖΣΘ-Ζ45_TΜΦ (Tziferi, 05.06.18)