Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: ΩΜ2Α46ΨΖΣΘ-Σ45 ανάρτησης της απόφασης του ΕΛΚΕ σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» / Τμήμα Μητρώου Φοιτητών (ΤΜΦ) & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι οι επιλεγέντες θα κληθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών.