Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ω21Ξ45ΨΖΣΘ-ΠΒ2 ανάρτησης της απόφασης του ΕΛΚΕ σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ267 «(WEMIN) Migrant Women and Empowerment Inetgration» / 1η διαδικασία & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι oι επιλεγέντες θα κληθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή των συμβάσεων, μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών.