Θέμα: Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» / ΤΕ (ΘΕΣΕΙΣ 1-2)

Κείμενο ανακοίνωσης: Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: Ψ45Η46ΨΖΣΘ-Ε9Ω  ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π.» / ΤΕ και δεδομένης της μη γενόμενης δεκτής ένστασης ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 1 στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας & τη μη υποβολής ενστάσεων ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 2, σας γνωρίζουμε ότι οι επιλεγέντες ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΕΙΣ 1 & 2 θα κληθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών.