Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» (1 ΘΕΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ).

  1. Πρόσκληση:
Fk31_statistikos_prosklisi_ada (Tziferi, 04.07.18)

2. Αίτηση:

ΦΚ31_Ε 130.2.6 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ (04.07.18)