Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε: α) την ανάκληση του από 30-05-2018 (για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας – για τη Θέση 1) Πρακτικού Επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του έργου Φκ31 και β) την έγκριση του από 26-06-2018 Πρακτικού Επιλογής που το αντικαθιστά (για τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας – για τη Θέση 1).

Επισυναπτόμενο: 1 (Πρακτικό Επιλογής που ανακαλείται: ΑΔΑ: 6Σ5Ξ46ΨΖΣΘ-ΡΧΠ).

Fk31_idox_elke_anaklisi praktikou_egkiris neou_thesi1 (Tzideri, 04.07.18)