Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ενέκρινε: α) την ανάκληση του από 31-05-2018 (για το Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων – για τη Θέση 2) Πρακτικού Επιλογής για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο του έργου ΦΚ 31 και β) την έγκριση του από 26-06-2018 Πρακτικού Επιλογής που το αντικαθιστά (για το Τμήμα Εγκαταστάσεων & Εκτέλεσης Έργων – για τη Θέση 2).

 

Επισυναπτόμενο: 1 (Πρακτικό Επιλογής που ανακαλείται: ΑΔΑ: ΩΖΥΨ46ΨΖΣΘ-Χ30).

 

Fk31_idox_tee_anaklisi praktikou_egkrisi neou_thesi2 (Tziferi, 04.07.18)