Η Επιτροπή Ερευνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν.4521/2018, κεφ. Ε΄, άρθρα 21 έως 27, και σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη στην 179η/15-06-2018 συνεδρίασή της, καλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.).

Η Επιτροπή Ερευνών θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα αποφασίσει για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη της τις ακόλουθες παραμέτρους:

1. Η Ε.Η.Δ.Ε. θα αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, με τα αναπληρωματικά τους.

2. Τρία (3) από τα μέλη –και τα αναπληρωματικά τους– θα πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, κατά προτεραιότητα Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές, καθώς και Ομότιμοι Καθηγητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

3. Δύο (2) από τα μέλη –και τα αναπληρωματικά τους– θα πρέπει να είναι πρόσωπα εκτός του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Για τις θέσεις των εξωτερικών μελών μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων, κατά προτεραιότητα Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, και επιστήμονες με ειδίκευση σε θέματα έρευνας, ηθικής/βιοηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

4. Ένα (1) τουλάχιστον από τα πέντε μέλη –και το αναπληρωματικό του– πρέπει να έχει ειδίκευση στην ηθική/βιοηθική. Στην απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. θα συνεκτιμηθούν:

1. Η εμπειρία των υποψηφίων στην υλοποίηση και διαχείριση έργων ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι.

2. Η προηγούμενη συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχες επιτροπές δεοντολογίας/ηθικής/βιοηθικής.

3. Η εκπροσώπηση στη σύνθεση της Ε.Η.Δ.Ε. των γνωστικών αντικειμένων των τεσσάρων Σχολών του Ιδρύματος.

4. Η διαμόρφωση της τελικής σύνθεσης της Ε.Η.Δ.Ε. έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διεπιστημονική προσέγγιση και η σφαιρική εξέταση των επιστημονικών, νομικών και ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της έρευνας.

Στην τελική απόφαση συγκρότησης της Ε.Η.Δ.Ε., η οποία εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής, θα οριστούν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρός της.

Οι υποψήφιοι καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση elke@eap.gr μέχρι την Tετάρτη 1 Αυγούστου 2018.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει θέμα «Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας» και να περιλαμβάνει ως συνημμένο το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Ε.Η.Δ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα άρθρα 21 έως 27 του Ν.4521/2018, τα οποία επισυνάπτονται ως Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

 

                                                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

                                                                                                                             ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

                                                                                                                                  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 

Συνημμένη η πρόσκληση:

ΠΕΕ συγκρότηση ΕΗΔΕ -ΕΑΠ