Σε συνέχεια της με ΑΔΑ: 635Ε46ΨΖΣΘ-ΑΤΚ ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Επιλογής για σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ στο πλαίσιο του Έργου Φκ31 «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ»/ ΙΔΟΧ/2η διαδικασία/ΕΛΚΕ-ΤΜΦ-ΤΕ-ΛΑΡΙΣΑ & δεδομένης της μη υποβολής ενστάσεων ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) – ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΤΜΦ) – ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) – ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, σας γνωρίζουμε ότι οι επιλεγέντες/οι επιλεγείσες ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ θα κληθούν από τον ΕΛΚΕ για την υπογραφή της σύμβασης, μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Ερευνών.